Regulamin – Stypendium Artystyczne imienia Franciszka Wybrańczyka

Stypendium Artystyczne imienia Franciszka Wybrańczyka.

Stypendium zostało ufundowane dla upamiętnienia postaci Franciszka Wybrańczyka – założyciela i wieloletniego dyrektora Orkiestry Sinfonia Varsovia oraz pomysłodawcy Festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu, organizatora i animatora polskiego życia muzycznego.

Regulamin stypendium:

 1. Dla upamiętnienia postaci Franciszka Wybrańczyka, Zarząd Fundacji Sinfonia Varsovia w dniu 10 maja 2007  roku ustanowił stypendium artystyczne Jego imienia przeznaczone dla  młodego, utalentowanego wykonawcy- muzyka.
 1. Wysokość stypendium wynosi 10 000 PLN (słownie – dziesięć tysięcy) – jest to kwota brutto. Jest ono wypłacane w formie jednorazowej lub w dziesięciu comiesięcznych ratach. W wyjątkowych wypadkach kwota stypendium może zostać rozdysponowana pomiędzy kilku kandydatów.
 1. Stypendium jest przyznawane corocznie. Pochodzi ze środków finansowych Fundacji Sinfonia Varsovia oraz darowizn osób prywatnych lub instytucji.
 1. Stypendium jest przyznawane wybitnie uzdolnionym uczniom szkół muzycznych II stopnia regionu mazowieckiego.
 1. Regulamin  Stypendium nie przewiduje możliwości otrzymania stypendium dwukrotnie przez tę samą osobę.
 1. Stypendium przyznaje  Komisja Stypendialna, której przewodniczy Prezes Zarządu Fundacji Sinfonia Varsovia. W skład Komisji wchodzą:
  • Dyrektor Naczelny Orkiestry Sinfonia Varsovia
  • Prezes Zarządu Fundacji Sinfonia Varsovia
  • przedstawiciele Rady Artystycznej Orkiestry (maksymalnie 4 osoby)
  • imiennie zaproszony przez Prezesa Fundacji jeden z dyrygentów lub solistów współpracujących z Orkiestrą Sinfonia Varsovia
  • sekretarz komisji
 1. Zgłoszenia przyjmowane są corocznie do dnia 30 kwietnia. Wszystkie informacje dotyczące kolejnych edycji stypendium oraz Wniosek o przyznanie stypendium  dostępne są na stronie www.fundacjasinfoniavarsovia.org.
 1. Ocenie Komisji Stypendialnej podlegają osiągnięcia artystyczne kandydatów oraz celowość ich potrzeb finansowych. Na ostateczną decyzję Komisji może mieć także wpływ sytuacja finansowa kandydata.
 1. Zgłoszenia kandydatów do stypendium mogą dokonać dowolne osoby. Zgłoszenia powinny wpływać do Biura Fundacji Sinfonia Varsovia (ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa) i zawierać: wniosek o przyznanie stypendium, opis dorobku i działalności artystycznej kandydata oraz płytę DVD lub pamięć pendrive –  z nagraniem audio-video dwóch kontrastujących utworów lub fragmentów utworów o długości łącznej nieprzekraczającej 10 minut. Pożądane są również opinie lub recenzje na temat kariery artystycznej kandydata oraz ewentualna propozycja wykorzystania przyznanego stypendium.
 1. Posiedzenie Komisji Stypendialnej zwołuje Prezes Zarządu Fundacji. Stypendium przyznaje Komisja zwykłą większością głosów. W przypadku równego podziału głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu Fundacji. Wyniki pracy Komisji ogłaszane są w miesiącu czerwcu na stronie www.fundacjasinfoniavarsovia.org.
 1. Uroczyste wręczenie laureatowi dyplomu informującego o przyznaniu stypendium odbywa się podczas Festiwalu im. Franciszka Wybrańczyka Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu lub w trakcie innego krajowego koncertu Orkiestry Sinfonia Varsovia.
 1. Komisja Stypendialna może ustanowić dodatkową nagrodę w postaci zaproszenia laureata stypendium do wzięcia udziału w koncercie Orkiestry Sinfonia Varsovia w charakterze solisty.
 1. Dokumentację dotyczącą przyznawania stypendium prowadzi Biuro Zarządu Fundacji Sinfonia Varsovia, zaś operacje finansowe przeprowadza Biuro Rachunkowe obsługujące Fundację Sinfonia Varsovia.
 1. Zmiany w regulaminie stypendium wprowadza Zarząd Fundacji Sinfonia Varsovia na wniosek Rady Fundacji Sinfonia Varsovia.
 1. Regulamin stypendium  wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Załącznik do regulaminu:
Wniosek o przyznanie stypendium

 

Regulamin określający przyznawanie Stypendium Artystycznego imienia Franciszka Wybrańczyka  został zatwierdzony w dniu 27 października 2008 roku Uchwałą Zarządu Fundacji Sinfonia Varsovia nr 2/2008.
Zmiana do regulaminu została zatwierdzona w dniu 15 grudnia 2009 roku Uchwałą Zarządu Fundacji Sinfonia Varsovia nr 3/2009.
Zmiana do regulaminu została zatwierdzona w dniu  10 lutego 2012 roku Uchwałą Zarządu Fundacji Sinfonia Varsovia nr 1/2012.
Zmiana do regulaminu została zatwierdzona w dniu  6 lutego 2013 roku Uchwałą Zarządu Fundacji Sinfonia Varsovia nr 1/2013
Zmiana do regulaminu została zatwierdzona w dniu  11 czerwca 2014 roku Uchwałą Zarządu Fundacji Sinfonia Varsovia nr 2/2014
Zmiana do regulaminu została zatwierdzona w dniu 24 lutego 2016 roku Uchwałą Zarządu Fundacji Sinfonia Varsovia nr 2/2016